Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Vertrouwelijke informatie: alle informatie, in welke vorm dan ook, die de Verstrekkende
partij aan de Ontvangende partij heeft verstrekt en naar haar aard vertrouwelijk is dan
wel als zodanig is aangemerkt. Hieronder wordt mede begrepen informatie met
betrekking tot bedrijfsinformatie, financiële informatie, informatie met betrekking tot
business – en marketingstrategieën of plannen met betrekking tot productontwikkeling.

1.3 Dienstverleningsovereenkomst: overeenkomst waarin de ene partij aan de andere een
dienst verleent tegen een van tevoren afgesproken tarief/commisiepercentage.

1.4 Verstrekkende partij: de partij die vertrouwelijke informatie heeft verstrekt.

1.5 Ontvangende partij: de partij die vertrouwelijke informatie heeft ontvangen.

1.6 Opdrachtgever: de partij (exclusief de professional) die een overeenkomst met Mars
-Proface B.V. aan gaat inzake het verstrekken van een op arbeids- of
opdrachtbemiddeling gebaseerde dienstverlening door Mars-Proface B.V. aan deze partij.

6. Medewerking
6.1 Opdrachtgever/zelfstandig professional zal tijdig de door Mars-Proface B.V., in
redelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, noodzakelijk geachte informatie
en medewerking verschaffen.